Lompat ke konten

Kelas Kata (詞類 / 词类 | cílèi) dalam Bahasa Mandarin

Kelas kata dalam bahasa Mandarin terbagi menjadi dua bagian besar yaitu kata penuh atau leksikal (實詞 / 实词 |  shící) dan kata tugas (虛詞虚词 | xūcí).

Kata penuh

Kata penuh terdiri dari:

 • Kata benda (名詞名词 | míngcí) : 中國中国Zhōngguó | Cina; 哥哥Gēge | abang
  • Kata benda nama diri (專名 / 专名 | zhuānmíng): 鄧小平邓小平 | Dèng Xiǎopíng
  • Kata benda waktu atau kala (時間名詞 / 时间名词 | shíjiān míngcí), 时间词 | shíjiāncí);以後 / 以后 |  yǐhòu | nanti ; 去年 |  qùnián | tahun lalu
  • Kata benda penunjuk arah (方位詞 / 方位词 | fāngwèicí):  / 东 | dōng | timur; 前面 | qiánmiàn |sebelah depan
  • Kata benda tempat (處所詞处所词 |  chùsuǒcí): (biasanya jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya 哪兒 / 哪儿 | Nǎ’er atau 哪裡 / 哪里 | nǎlǐ )

Kata benda penunjuk arah (方位詞 / 方位词 | fāngwèicí) dan kata benda tempat (處所詞处所词 |  chùsuǒcí) saling terkait satu dengan yang lain. Keduanya terhubung secara sintaksis.

 • Kata bilangan (數詞 / 数词 | shùcí): | | satu;  sān | tiga.
 • Kata bantu bilangan (量詞 / 量词  | liàngcí): | ge | kata bantu bilangan yang paling umum dan paling sering dipergunakan; |   | satu perempat, seperempat
 • Kata pembeda (區別詞区别词 | qūbiécí): | nán | lelaki; | perempuan
 • Kata kerja (動詞 /  动词 | dòngcí):  | kàn | melihat;  | xiào | tertawa
 • Kata sifat (形容詞 / 形容词  | xíngróngcí):  | xiǎo | kecil; |   | besar
 • Kata keterangan (副詞 / 副词 | fùcí):  |   | juga;  突然túrán | tiba-tiba
 • Kata ganti (代詞 / 代词 | dàicí):   | | kamu; | dia (perempuan)
  • Kata ganti orang (人稱代詞 / 人称代词 | rénchēng dàicí)
  • Kata ganti pemilik (物主代詞物主代词wùzhǔ dàicí)
  • Kata ganti penunjuk (指示代詞指示代词zhǐshì dàicí)
  • Kata ganti tanya (疑問代詞疑问代词yíwèn dàicí):  | shéi | siapa?; 什麼 / 什么 | shénme | apa?
 • Kata tiruan bunyi (象聲詞 / 象声词  | xiàngshēngcí atau 擬聲詞拟声词 | nǐshēngcí): 哇哇  | wā wā | owek-owek (suara bayi menangis); 怦怦 | pēng pēng | dag-dig-dug (suara jantung berdetak)
 • Kata seru (嘆詞 / 叹词 | tàncí atau 感嘆詞 / 感叹词 | gǎntàncí): 哈哈 | hāhā | hahaha (tertawa);  | huh (kesal)

Kata tugas

Kata tugas terdiri dari:

 • Kata depan (介詞 / 介词 | jiècí): | zài | di;   / | cóng | dari
 • Kata hubung (連詞 / 连词 | liáncí): 所以 | suǒyǐ | Oleh karena itu; |  | dan
 • Partikel (助詞 / 助词 | zhùcí助動詞助动词 | zhùdòngcí; 情態動詞 / 情态动词 | qíngtài dòngcí atau 能願動詞 / 能愿动词 | néngyuàn dòngcí): |  de | (menandakan kepemilikan); |  le | (menandakan kejadian yang sudah dilakukan)
  • Partikel modal (語氣詞 / 语气词 | yǔqìcí): 吧 | ba | (untuk mengajak atau menyuruh seseorang atau sekelompok orang melakukan sesuatu); 吗 | ma | (kata tanya untuk jawaban ya atau tidak)

Sumber:

耿二岭。2010年。汉语语法。北京:北京语言大学出版社。

http://resources.allsetlearning.com/chinese/grammar/Parts_of_speech 

http://baike.baidu.com/view/1026650.htm 

Tinggalkan Balasan

%d