Lompat ke konten

Tabel Radikal (部首 | bùshǒu) Hanzi

Tabel di bawah ini adalah daftar lengkap radikal untuk karakter Han (hanzi) yang berasal dari Kamus Kangxi | 康熙字典 |  Kāngxī Zìdiǎn.

Silakan klik pada masing-masing radikal untuk penjelasan lebih lanjut.

 
Nomor Radikal (部首 / bùshǒu) Jumlah guratan Pīnyīn Arti Varian Contoh
1 1 satu 七三丈不丘世
2 1 gǔn garis
3 1 zhǔ titik 丸, 主
4 丿 1 piě garis miring 乀 / 乁 久,之,乎
5 1 kedua ⺄ / 乚 九,也
6 1 jué kait 了, 事
7 2 èr dua 五,井,些,亞
8 2 tóu kepala 亡, 交, 京
9 2 rén orang, manusia 亻/ 𠆢 仁,休,位,今
10 2 ér kaki, anak laki-laki 兄,元
11 2 masuk 入,全,兩
12 2 delapan 公,六,共,兵
13 2 jiōng kotak terbuka bawah 内,再
14 2 penutup 冗,冠
15 2 bīng es 冬,冶,冷,凍
16 2 meja
17 2 kotak terbuka atas 凶,出,函
18 2 dāo pisau 刀,分,切,初,利,刻,則,前
19 2 tenaga, energi 力,加,助,勉
20 2 bāo bungkusan, balutan 勾,包
21 2 sudu, sendok sayur 化,北
22 2 fāng kotak terbuka kanan
23 2 xǐ / xì tempat persembunyian, tempat berlindung 匹,區
24 2 shí sepuluh 十,千,午,半,博
25 2 ramalan 占,卦
26 2 jié segel, cap 印,危,卵
27 2 hàn tebing 厚,原
28 2 pribadi 去,參
29 2 yòu lagi 友,反,取,受
30 3 kǒu mulut 口,古,可,名,君,否,呉,告,周,味,命,和,哲,唐,善,器
31 3 wéi kandang, kurungan 四,回,國,圖
32 3 bumi, tanah 土,在,地,型,城,場,壁,壓
33 3 shì sarjana, orang berpendidikan 士,壹
34 3 zhǐ pergi
35 3 suī pergi secara pelan-pelan
36 3 sore, malam 夕,外,多,夜
37 3 besar 大,天,奈,奧
38 3 wanita, perempuan 女,好,妄,妻,姉,始,姓,姫
39 3 anak 子,孔,字,學
40 3 mián atap 守,家,寒,實
41 3 cùn inci 寸,寺,尊,將
42 3 xiǎo kecil ⺌ / ⺍ 小,少
43 3 wāng lemah 尤,就
44 3 shī mayat 尺,局
45 3 chè tunas
46 3 shān gunung 山,岡,岩,島
47 3 chuān sungai 川 / 巜 川,州,巡
48 3 gōng kerja 工,左,巫,差
49 3 diri sendiri 己,巳
50 3 jīn syal, sorban, handuk 市,布,帝,常
51 3 gān kering 平,年
52 3 yāo mungil 幻,幼
53 广 3 guǎng tebing bertitik, luas 序,店,府,度,座,庭,廣,廳
54 3 yǐn langkah
55 3 gǒng dua tangan, dua puluh
56 3 tembakan 式,弑
57 3 gōng busur 弓,引,弟,弱,彌
58 3 moncong 当,彖
59 3 shān bulu 形,彦
60 3 chì langkah 役,彼,後,得,徳,徼
61 4 xīn hati 忄/ ,⺗ 必,忙,忌,性,悪,情,想
62 4 tombak, lembing 成,式,弐,戦
63 4 pintu 户 / 戸 戸,戻,所
64 4 shǒu tangan 手,才,持,掛,挙,拜,拳,掌,掣,擧 (打,批,技,抱,押)
65 4 zhī cabang 攱,攲
66 4 ketukan 收,敍,數,斅
67 4 wén tulisan, naskah 文,斊,斈,斌,斐,斑,斕
68 4 dǒu gayung, ciduk 料,斡
69 4 jīn kapak 斦,斧,新,斥,斬,斷
70 4 fāng kotak, persegi 方,放,旅,族
71 4 tidak, bukan 无,旡,既,旣
72 4 matahari 日,白,百,明,的,映,時,晩
73 4 yuē berkata, bersabda 書,最,晉,曷,曹,曾
74 4 yuè bulan 有,服,青,朝
75 4 pohon 木,杢,板,相,根,森,楽,機,末,本,杉,林
76 4 qiàn kekurangan 欣,欽,欧,欲,歌
77 4 zhǐ berhenti 正,歩,此,步,武,歪,歲
78 4 dǎi kematian 死,列,殕
79 4 shū senjata 役,投,殴,殷
80 4 mǔ; wú ibu; bukan 毋,母,毎,姆,梅
81 4 perbandingan 皆,批,毕,毖,毘,毚
82 4 máo bulu, rambut 毟,毡,毦,毫,毳,耗
83 4 shì suku, klan, marga 氏,民,紙,婚,氓
84 4 uap 気,汽,氧
85 4 shuǐ air 氺 / 氵 水,永,泳,決,治,海,演,漢,瀬
86 4 huǒ api 火,灯,毯,爆 (烈,烹,焦,然,煮)
87 4 zhǎo cakar 爬,爯,爭,爰,爲
88 4 ayah 斧,釜
89 4 yáo diagram untuk ramalan 爼,爽,爾
90 4 qiáng setengah batang kayu 牀,奘,牃
91 4 piàn lembaran, irisan 版,牌,牒
92 4 taring, gigi 芽,呀,牚
93 4 niú sapi 牜 / ⺧ 告,牟,牧,物,特,解
94 4 quǎn dog 犬,犯,狂,狙,狗,献,獣
95 5 xuán mendalam 弦玆
96 5 giok 玊, 王 王,玉,主,弄,皇,理,差,聖
97 5 guā melon 呱,瓞
98 5 ubin, genteng 瓧,瓮,甄
99 5 gān manis 柑,甜,酣
100 5 shēng hidup 牲,笙,甥
101 5 yòng (shuǎi) menggunakan 佣,甬,甯
102 5 tián sawah, ladang 田,町,思,留,略,番
103 5 gulungan kain 疏,楚,胥,延
104 5 sakit 病,症,痛,癌,癖
105 5 langkah kaki, kaki, tenda bertitik 発,登
106 5 bái putih 皃,的,皆,皇
107 5 kulit 披,彼,波
108 5 mǐn piring 盂,盉,盍,監,蘯
109 5 mata 目,見,具,省,眠,眼,観,覧
110 5 máo tombak 茅,矜
111 5 shǐ anak panah 医,族,矩
112 5 shí batu 石,岩,砂,破,碑,碧
113 5 shì roh, jiwa 示,礼,社,奈,神,祭,視,禁,福
114 5 róu jejak 禹,禺,禽
115 5 gandum 利,私,季,和,科,香,秦,穀
116 5 xué gua 空,突,窅,窘,窩,窶,竇
117 5 berdiri 立,音,産,翌,意,新,端,親,競
118 6 zhú bambu 竺,笑,第,等,簡
119 6 beras 料,断,奥,糊,麟
120 6 sutra 纟/ 糹 系,級,紙,素,細,組,終,絵,紫
121 6 fǒu tempayan, kendi, bejana, guci 缶,缸,窑,陶
122 6 wǎng jaring 罒 / 罓 / ⺳ 買,罪,置,羅
123 6 yáng domba ⺶ / ⺷ 着,羚,翔,着
124 6 bulu 習,翀,翁,翔
125 6 lǎo tua (耂 耆,孝,耋
126 6 ér dan 耎,耐,耑
127 6 lěi bajak 耔,耝,耨,耰
128 6 ěr telinga 取,聞,職,叢
129 6 kuas 律,書,建
130 6 ròu daging 肉,肖,股,胃,腅,脤
131 6 chén menteri 臥,宦,蔵
132 6 diri sendiri 自,臫,臬,臲
133 6 zhì datang 致,臸,臺
134 6 jiù lesung, lumpang, cobek 桕,舅,舂,鼠,插
135 6 shé lidah 乱,适,話,舍
136 6 chuǎn pertentangan, perlawanan 舛,舜,舞
137 6 zhōu kapal, perahu 航,船,艦
138 6 gēn pemberhentian, penghentian, ketenangan, kesunyian 良,飲,很
139 6 warna 色,艴,艷
140 6 cǎo rumput 共,花,英,苦,草,茶,落,幕,靴,鞄,薬
141 6 macan, harimau 虎,虐,彪,虒
142 6 huǐ serangga 蚯,蚓,強,触,蟻,蟹
143 6 xuè darah 洫,衁,衅,衆
144 6 xíng pergi, berbuat sesuatu 行,衍,術,衝
145 6 kain 衣,初,被,装,裁,複
146 6 barat 西 / 覀 西,要,覊
147 7 jiàn melihat 規,親,覺,觀
148 7 jiǎo tanduk 觚,解,觕,觥,觸
149 7 yán ucapan, berbicara 訁 / 讠 誁,詋,詔,評,詗,詥,試,詧
150 7 lembah 谿,豀,谸
151 7 dòu kacang 豈,豐,豎
152 7 shǐ babi 豖,豚,象
153 7 zhì luak, musang 豹,貌,貓,貈,貉
154 7 bèi cangkang 財,賊,賜,贛,貧,貨,貫,貿
155 7 chì merah 赫,赭
156 7 zǒu lari 赴,起,超
157 7 kaki 跑,跨,跟,跪,路
158 7 shēn tubuh 躬,躲,軀
159 7 chē kendaraan 軌,軟,較,軍,載
160 7 xīn pahit 辜,辟,辣,辦,辨
161 7 chén pagi 辱,農
162 7 chuò berjalan 辶 / ⻌ / ⻍ 巡,迎,通,追,逃,辶,迎,進
163 7 kota 阝/⻏ / ⻖ 那,邦,郎,部,郭,都,鄉
164 7 yǒu arak 醉,酱,油,醒,酸
165 7 biàn membedakan 釉,釋
166 7 desa, dalam 野,野
167 8 jīn emas 釒 / 钅 銀,銅,釘,銳,鋞,鋙,鉒,鉍,鉗,鈡,鈠
168 8 cháng panjang 镸 / 长 镸,镽
169 8 mén gerbang, pintu 間,閑,關,闘,閉,開,閏,間,關
170 8 gundukan, urukan; bendungan 阪,防,阻,陆,陘,院,险,陳
171 8 budak, hamba 隸,隺
172 8 zhuī burung kecil, burung ekor pendek 雀,集,雁,难,雀,雅
173 8 hujan 雾,霜,雪,霸,雲,霧
174 8 qīng biru 靕,靖,靜
175 8 fēi salah, bukan 靠,靠,靟
176 9 miàn wajah 靦,靨
177 9 kulit 靴,鞍,鞅,鞍,鞭
178 9 wéi kulit samak 韋,韓,韜
179 9 jiǔ daun bawang, kucai 韱,韲
180 9 yīn suara 韶,韻,韾
181 9 daun, lembar 頃,項,順,須,領,頭,頩,頂
182 9 fēng angin 风 / 𠘨 颱,飄,颿,颩,颪
183 9 fēi terbang 飜,飝
184 9 shí makanan 飠 / 饣 飯,飲,餓,餘,餐,養
185 9 shǒu kepala 馗,馘
186 9 xiāng wewanginan 馨,馫
187 10 kuda 馮,馴,馳,駐,驚
188 10 tulang 骼,髒,髀,骿,骾
189 10 gāo tinggi 髚,髛
190 10 biāo rambut 髮,鬚,鬆,鬍,髦
191 10 dòu pertengkaran, pertarungan 鬧,鬪
192 10 chàng arak suci 鬰,鬱
193 10 kawah 鬶,鬷,鬸
194 10 guǐ hantu 魂,魁,鬽,魄
195 11 ikan 鯉,鮑,魛,魜,魝,魞,魟,魠
196 11 niǎo burung 鳫,鳮,鳱,鳳,鳴,鳿,雞,鳴,鴻,鴛
197 11 garam 鹹,鹼,鹽
198 鹿 11 rusa 塵,麃,麋,麉,麟
199 11 mài gandum 麴,麵,麱,麨,麺
200 11 rami 麼,魔
201 12 huáng kuning 黊,黌
202 12 shǔ pepadian 黏,黎
203 12 hēi hitam 點,黛,黱,黨
204 12 zhǐ sulaman, bordir 黼,黻
205 13 mǐn kodok 鼈,黿,鼆
206 13 dǐng kaki kita 鼏,鼒
207 13 genderang 鼗,鼘
208 13 shǔ tikus 鼢,鼣,鼤
209 14 hidung 鼼,鼽,鼿
210 14 bahkan 齐 / 斉 齋,齏,齏
211 15 chǐ gigi 齿 齡,齠,齗
212 16 lóng naga 龖,龘
213 16 guī kura-kura
214 17 yuè seruling 龣,龤

4 tanggapan pada “Tabel Radikal (部首 | bùshǒu) Hanzi”

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: